home > geen categorie > Notulen Deelnemersraad 27 juni 2015

Notulen Deelnemersraad 27 juni 2015

Deelnemersraad 27 juni 2015
Aanvang:10.30 uur
Locatie: Dara Amersfoort

Aanwezig: Millie Ames, Yvonne Beijne, Jana Blok, Wil Bontenbal, Hanna van Dijk, Jan Heijmans, Els Hol, Jessica Jansen, Marianne Belien, Boudewijn Kroes, Yvette van Limburgh, Mieke Loeff, Liesbeth van Meeuwen, Riki Rosing, Hannie Slabbekoorn, Dagmar Voss, Marian Warmerdam (vrijwilligers), Cisca Goedhart, Hein van der Hulst, Jan Niemantsverdriet (bestuursleden), Christine Bouman (notulist).
1. Opening en vaststellen agenda

2. Voorstelrondje aanwezigen

3. Vaststellen verslag deelnemersraad 21 juni 2014.
De Familiedag die in november 2014 gehouden zou worden, is gehouden in april 2015. Er waren 52 deelnemers. Het ochtendprogramma werd verzorgd door theatergroep “Kracht van beleving”.

4. Organisatie-aangelegenheden
• Veel mensen doen al langere tijd vrijwilligerswerk voor Labyrint-In Perspectief: 23 mensen zijn al 15 jaar of langer vrijwilliger, 16 mensen zijn al 10 jaar of langer vrijwilliger, 23 mensen zijn al 5 jaar of langer vrijwilliger. Zij zijn voornamelijk actief in gespreksgroepen, telefonische hulplijn en voorlichting. Bestuurslid Hein van der Hulst bedankte alle vrijwilligers namens het bestuur voor hun inzet voor Labyrint-In Perspectief. In 2015 zijn er 88 vrijwilligers.
• Een aantal vrijwilligers vertelde over hun werkzaamheden voor de stichting. Millie Ames gaf informatie over haar werk als coördinator van de telefonische hulplijn, Hanna van Dijk liet ons zien en horen hoe zij voorlichting geeft over het werk van Labyrint-In Perspectief en Mieke Loeff gaf ons een indruk van haar werk voor de activiteitenkalender.
• Vanuit de vrijwilligers kwam de wens om meer te horen van waar het bestuur zoal mee bezig is. Afgesproken werd dat de bestuuursleden de vrijwilligers via E-nieuws regelmatig op de hoogte houden van projecten zoals bijvoorbeeld eHealth en KOPP, waar zij namens de stichting aan deelnemen.
• Verder zou een (half)jaarlijks overlegmoment met onderdeel deskundigheidsbevordering (zoals de THL dat heeft) ook wenselijk zijn voor E-service, Forum en Voorlichters. Voor de gespreksgroepen zouden regionale intervisiebijeenkomsten wenselijk zijn.
• De decentralisatie van de zorg door de overheid biedt kansen op regionaal en plaatselijk niveau. Hierdoor ontstaat mogelijk meer ruimte voor regionale en plaatselijke initiatieven.
• Veel (? Waren dat er veel, toch niet iedereen?) vrijwilligers hebben voorafgaand aan de deelnemersraad op verzoek een aantal positieve en negatieve punten ingezonden. Als positieve punten werden o.a. genoemd: het voortbestaan van de stichting, de landelijke dagen, het uitkomen van het Corporate Magazine, het regelmatig verschijnen van E-nieuws. De belangrijkste aandachtspunten waren:
– Bestuur dichter bij vrijwilligers en doelgroep
– Meer uitwisseling tussen vrijwilligers onderling
– Meer PR, meer bekendheid
– Meer moderatoren voor het forum nodig
– Meer voorlichters nodig
– Meer gebruik van social media
– Overlegbijeenkomsten ook voor E-service, Forum en Voorlichting

Voorzitter Cisca Goedhart verzocht de aanwezigen om vooral ook zelf actief mee te denken over oplossingen voor bovengenoemde punten.

5. Jaarverslag 2014 (inhoudelijk en financieel)
• Boudewijn Kroes, de boekhouder, gaf een toelichting op het financiële gedeelte van het jaarverslag. In 2014 moest er 10.000 euro worden terugbetaald aan subsidieverstrekker. Dit betrof de “risico reserve” waarover gesproken werd op de deelnemersraad van 2013.
• Vouchers en projectgelden zijn gelden die de stichting kan gebruiken in samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld voor projecten als Kopp en eHealth.
• Vanuit de vrijwilligers kwam als reactie de opmerking: “We bestaan nog”. Men is blij met de positieve, stabiele financiële positie van de stichting. Dit is geruststellend.
• Er is al 2 à 3 jaar een vacature voor de bestuursfunctie van penningmeester. Boudewijn Kroes is extern boekhouder, Cisca Goedhart is voorzitter en penningmeester. Deze functies kunnen samengaan. Er is veel gezocht via allerlei kanalen, maar het is moeilijk om een goede penningmeester te vinden.
• Er werd het verzoek gedaan om de jaarverslagen eerder (zo mogelijk twee weken voor de deelnemersraad) te publiceren, zodat er ruim de tijd is om te reageren.
• Vanaf 2014 bestaat de doelgroep van de stichting uit familie van én cliënten. Ook ‘familieleden van’ kunnen immers zo overbelast raken dat zij een beroep doen op de GGz. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de GGz-koepel voor cliënten- en familieorganisties (het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg – LPGGz) de gezamenlijke belangenbehartiging voor haar rekening moet nemen.
• Het verschil tussen E-service en Chatdienst wordt uitgelegd.
• De cursus Verbindende Communicatie wordt in 2015 niet gegeven (te kostbaar). Om een cursus voor gespreksgroepleiders aan te bieden, is een minimum aantal deelnemers vereist. Anders kan aangesloten worden bij andere organisaties die ook deze cursus aanbieden.
• In 2014 was er een intervisie-bijeenkomst met Lies Valster. Het is de bedoeling om ook in 2015 een intervisiebijeenkomst voor gespreksleiders te organiseren.
• In Amsterdam zijn er juist veel jonge deelnemers aan de gespreksgroepen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers, zoals vermeld in het jaarverslag, geldt dus niet voor deze groep.
• De landelijke dagen worden goed bezocht. Op de Familie Van Dag in april waren veel nieuwe gezichten.
• Er wordt een suggestie gedaan om op de website een link te plaatsen naar E-nieuws. Het THL registratieformulier behoeft vernieuwing. Verder is er behoefte aan een plan om voorlichting constructief en productief in te zetten.

6. Activiteiten Labyrint-In Perspectief
(Jan Niemantsverdriet en Hein van der Hulst)
• Project eHealth (Jan Niemantsverdriet en Hein van der Hulst)
Met het deelproject ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth’, dat officieel op 1 april 2013 van start is gegaan, zetten wij ons samen met andere cliënten- en familieorganisaties in de GGz in voor cliënten- en familieparticipatie bij de ontwikkeling van Health-toepassingen. Daarmee willen we empowerment en zelfmanagement van cliënten en hun naasten (familie/vrienden) bevorderen en verstevigen. Uitganspunt voor cliënten en naasten is dat eHealth goed aansluit bij hun behoeften en wensen als (potentiële) gebruikers.
In 2014 is (ook onder vrijwilligers van Labyrint-In Perspectief) een vragenlijst afgenomen. Dat heeft geresulteerd in een rapportage ‘Digitale zorg verbindt’. Er is een visie op eHealth vanuit gebruikersperspectief opgesteld en een online brochure ‘Aan de slag met digitale zorg’ voor en door eindgebruikers. Tussen september 2014 en november 2015 gaat Grip op eHealth gezamenlijk met een drietal GGZ-instellingen aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Vanuit onze organisatie is de rol van de naasten benadrukt en bij één van de drie participatietrajecten staan naasten dan ook centraal.
De inbreng van de in de projectgroep participerende bestuursleden is er onder meer op gericht bij het perspectief van de cliënten/patiënten steeds het belang van naastbetrokkenen structureel een plaats te geven. Alle resultaten zijn terug te vinden op de website van het LPGGz.
• Generieke module Familie en naasten (Cisca Goedhart en Désiré Groeneweg)
In 2014 is de ontwikkeling van de generieke module KOPP/KVO gestart. In 2013 werd door Labyrint-In Perspectief een set kwaliteitscriteria KOPP/KVO opgesteld, waar de generieke kwaliteitsmodule uiteindelijk aan zou moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld met 2 expertgroepen, bestaande uit vrijwilligers van de taakgroep KOPP van Labyrint-In Perspectief en leden van Ypsilon, Balans, Stichting Borderline en LSOVD. In februari is dit afgerond. Daarna is door Trimbos een opzet gemaakt voor de generieke module. Het doel van deze generieke module KOPP/KVO is dat deze wordt ingepast in multidisciplinaire aandoeningsgerichte GGZ richtlijnen.
De module levert een handreiking voor adequate zorg voor KOPP/KVO. De generieke module sluit aan op het door Labyrint-in Perspectief reeds ontwikkelde project in instellingen dat KOPP/KVO onder de aandacht brengt en ondersteuning biedt aan zowel de KOPP/KVO als de ouders.
Labyrint-In Perspectief heeft op de verschillende versies van het concept van de module (4x in totaal) feedback gegeven door gebruik te maken van interne en externe consultatiegroepen. De planning is dat de kwaliteitsmodule begin 2015 klaar is. Daarna volgt de autorisatieronde. Tevens zal er in 2015 worden gestart met een publieksversie.

• PR, communicatie en Corporate Magazine
Het Corporate Magazine is gepresenteerd op de Familie Van Dag in april. Daarna is er een plan gemaakt om het magazine te verspreiden. Alle vrijwilligers en donateurs hebben het magazine ontvangen. Verder zal het magazine o.a. verzonden worden aan Familieraden, Familievertrouwenspersonen.
• Enkele vrijwilligers zijn bezig om de stichting meer bekendheid te geven via Facebook, Linkedin en Twitter.

7. Activiteiten in de regio (zowel langlopende als nieuwe initiatieven).

• Er zijn 14 lopende regionale gespreksgroepen. Sommige groepen werken samen met externe partners. Dit kan zijn met bijvoorbeeld medewerkers van GGz Preventie, Steunpunt Mantelzorg, kerk, Ypsilon, familievertrouwenspersoon, zelfhulpnetwerk, platform GGZ of familieraad. De samenwerking varieert: het kan gaan om ondersteuning bij de organisatie en PR of om een gezamenlijk georganiseerde groep.
• Er is verschillende keren voorlichting gegeven door voorlichters van Labyrint-In Perspectief, o.a. bij Altrecht, GGZ Centraal, GGZ Dijk en Duin, GGZ Rivierduinen en De Mauritzhof.

8. W.v.t.t.k.

9. Rondvraag

10. Afsluiting

Overige