home > Organisatie

Organisatie

Doelstelling Labyrint-In Perspectief

Stichting Labyrint-In Perspectief zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die overbelast raken en zelf ook hulpvrager (dreigen te) worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

In de statuten van Labyrint-In Perspectief staat als doelstelling:

Bevorderen van een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor familieleden van en andere direct betrokkenen bij psychiatrische patiënten.

Met andere woorden: empowerment van onze doelgroep, zodat zij door eigen kracht overeind blijven. In 2013 is onze doelstelling uitgebreid met de volgende toevoeging:

… die vaak zelf ook gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in dat geval aan te merken zijn als psychiatrische patiënten.

Dit betekent dat wij sinds 2013 familieleden, die door overbelasting zelf ook psychische problemen hebben ontwikkeld, expliciet in onze doelgroep benoemen.

Labyrint-In Perspectief komt voort uit twee organisaties: Labyrint en In Perspectief. Beide organisaties deden hetzelfde, namelijk het ondersteunen van familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen, alleen In Perspectief deed dat vanuit een kerkelijke achtergrond. In 1997 zijn de beide organisaties op landelijk niveau samengegaan.

ANBI-status

De stichting Labyrint-In Perspectief heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Klik hier voor meer informatie.

Privacyreglement

Labyrint-In Perspectief staat voor de bescherming van de privacy-gevoelige gegevens van de mensen waarmee wij in contact komen.
Ons privacyreglement kunt u lezen via Privacyreglement Labyrint-In Perspectief.

Vrijwilligers

Labyrint-In Perspectief is in diverse regio’s van Nederland actief. Er zijn regionale werkgroepen die verschillende vormen van lotgenotencontact bieden. Leden van deze groepen begeleiden bijvoorbeeld contactgroepen of geven voorlichting aan hulpverleners. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van familieleden. Al het werk wordt gedaan door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij worden inhoudelijk ondersteund door een betaalde kracht (vrijwilligerscoördinator) op het kantoor in Amersfoort.

Samenwerking met andere organisaties

Labyrint-In Perspectief werkt op verschillende manieren samen met andere organisaties. Wij zijn lid van MIND, dé belangenorganisatie rondom geestelijke gezondheidszorg. En we zijn vertegenwoordigd in de Triade Borderline. Dit is een samenwerkingsverband tussen familie, cliënten en hulpverleners. Op lokaal niveau werken onze vrijwilligers vaak samen met de afdeling Preventie van de regionale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Landelijk bureau

In Amersfoort is het secretariaat gevestigd. Van daaruit worden de vrijwilligers door twee betaalde krachten (bureaumedewerker en vrijwilligerscoördinator) ondersteund.

Bestuur

De bestuurders zijn vrijwilligers die naast hun gewone baan werken aan beleidsontwikkeling en belangenbehartiging van familie van. Dat werk doen zij onbetaald. De bestuursleden hebben verschillende achtergronden en op een verschillende manier affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg.

Deelnemersraad

Er is jaarlijks een Deelnemersraad om de betrokkenheid van de vrijwilligers en de democratische structuur van de organisatie te versterken.

Beloningsbeleid
Behalve de bureaumedewerker en de vrijwilligerscoördinator krijgt niemand bij Labyrint-In Perspectief een geldelijke beloning, ook de bestuursleden niet. Ook doen we niet aan bonussen e.d. Als je bij ons vrijwilliger wordt, mag je verwachten dat het uitvoeren van je werk je geen geld kost. Reiskosten, telefoonkosten en portokosten worden vergoed. Verder besteden wij alle beschikbare gelden aan het werk dat we doen: ondersteuning van onze doelgroep.

Klachten
Heb je een klacht over de werkwijze van Labyrint-In Perspectief of over één van haar medewerkers, wend je dan tot het landelijk bureau. Klachten worden behandeld door hetzij het bestuur, hetzij de coördinator van het betreffende team.